نتیجه جستجو
موجودی دارها

1000 سوال در سیستم عامل

ارشد مدار منطقی

ارشد هوش مصنوعی

ارشد هوش مصنوعی

1000 تست جامع کاربر رایانه

30 آزمون cو++c

30 آزمون ذخیره و بازیابی ک ب ک کامپیوتر

30 آزمون ساختمان داده‌ها ک ب ک

30 آزمون سیستم عامل ک ب ک 343

30 آزمون مدار منطقی ک ب ک کامپیوتر

پر فروش ها

موارد بیشتر

تازه ها

موارد بیشتر

ویژه ها

موارد بیشتر